Az oldal betöltése folyamatban...

Majsai Cipőipari Szövetkezet

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a Majsai Cipőipari Szövetkezet a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

A Majsai Cipőipari Szövetkezet a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

A Majsai Cipőipari Szövetkezet jelen tájékoztató útján tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Adatkezelő

 • Adatkezelő megnevezése: Majsai Cipőipari Szövetkezet
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-02-000262
 • Adatkezelő székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 44.
 • Adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Adatvédelemért felelős: Patyiné Bozóki Edit Mária

Adatkezelés célja

A Majsai Cipőipari Szövetkezet kizárólag kapcsolatfelvételi célból kezel személyes adatokat. A kapcsolatot felveheti velünk a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Az elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük a megadott személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének a célja az, hogy kapcsolatfelvétel után a megkeresésre válaszolhassunk.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az értintett hozzájárulása. Az érintett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során bejelöli, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően megadandó mezők: név, e-mail cím, telefonszám, cég/vállalkozás megnevezése, megrendelés esetén: név, szállítási és/vagy számlázási cím, valamint ezen felül minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során önként részünkre megad, ha azt a kapcsolatfelvétel célja tekintetében lényegesnek vagy fontosnak gondolja.

A honlap látogatóira vonatkozóan a forgalmi adatok, így az oldal látogatásának kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint - amennyiben a látogató számítógépe megadja - a böngésző és az operációs rendszer típusa és a megjelenítés grafikai felbontása. Ezek az adatok a honlapon történő kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az érintettek köre

Azok, akik weboldalunkon kitöltik a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a rögzített adatokat alapértelmezésben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre a Majsai Cipőipari Szövetkezet és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Majsai Cipőipari Szövetkezet és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Majsai Cipőipari Szövetkezet a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat e-mail és tárhely szolgáltató partnere által biztosított szerverek közreműködésével valósítja meg. E-mail és tárhely szolgáltató partnerünk a TremoloWeb Kft., amely szolgáltató az EV2 Internet Kft.-vel együttműködésben biztosítja a működéshez szükséges technikai hátteret. Ebből kifolyólag az adatkezelési folyamatban a TremoloWeb Kft. és az EV2 Kft., mint Adatfeldolgozó jelenik meg.

 • Adatfeldolgozó megnevezése: TremoloWeb Kft.
 • Cím: 6400 Kiskunhalas, Korvin u. 18
 • Weblap címe: https://www.tremoloweb.hu
 • adatvédelmi szabályzat

 

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok titkosított továbbítása Adatfeldolgozó partnerünk levelezőszerverének közreműködésével történik. Adatfeldolgozó(i)nk a megadott személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozó(i)nk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

A kapcsolattartás során fentieken kívül nem veszünk igénybe más adatfeldolgozót.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat a Majsai Cipőipari Szövetkezet harmadik félnek nem adja át. A megadott adatokat csak az adatkezelő fentebb megnevezett képviselője ismeri meg.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az adatokat semmilyen körülmény között nem hozzuk nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik, külső fél részére nem történik. A megadott személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a Majsai Cipőipari Szövetkezet nem tárolja semmilyen nyilvánosan elérhető szerveren, azok titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra az adatkezelő zárt rendszerű, titkosított levelező rendszerébe.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során.

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Majsai Cipőipari Szövetkezet jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Ezen felül az érintett a fent megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti a Majsai Cipőipari Szövetkezet-nél, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek. Az érintett ezen jogait a GDPR rendeletben megfogalmazottak szerint gyakorolhatja. A Majsai Cipőipari Szövetkezet kijelenti, hogy lehetővé teszi az érintett számára, hogy a GDPR rendeletben megfogalmazott valamennyi jogát társaságunkkal szemben gyakorolhassa.

Jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, vagy abban az esetben, ha meggyőződése szerint valamely GDPR-ben megfogalmazott joga nem érvényesül, társaságunknál a fenti elérhetőségeken panaszt tehet.

A Majsai Cipőipari Szövetkezet a tiltakozás vagy panasz benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás vagy panasz jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, vagy biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett a Majsai Cipőipari Szövetkezet által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • URL: http://naih.hu

Kiskunmajsa, 2018. május 25-én